Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden: Mipowerbank.nl onderdeel van Cosmo Company

Versie geldig vanaf 01-01-2015

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - De overeenkomst

Artikel   5 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   6 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   7 - De prijs

Artikel   8 - Conformiteit en garantie

Artikel   9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Klachtenregeling

Artikel 12 - Geschillen

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Onderneming: Mipowerbank.nl is onderdeel van Cosmo Company
Vestigingsadres; Anton de Haenstraat 61, 2563BR  's-Gravenhage
Telefoonnummer: +316-85304733
E-mailadres: info@mipowerbank.nl
KvK-nummer: 62617249
Btw-identificatienummer:854889310B01

 

 Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cosmo Company en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cosmo Company en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Cosmo Company is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cosmo Company passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Cosmo Company daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Cosmo Company kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cosmo Company op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Cosmo Company dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding retour storten. Voorwaarde is wel dat het retourproduct door ons is ontvangen.

 Artikel 6 - Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mipowerbank.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten kunnen de prijzen verhoogd of verlaagd worden, de keuze hiervoor ligt volledig bij Cosmo Company.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

 Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. Cosmo Company biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. Garantietermijn bedraagt 6 maanden op alle kabels en accessoires. De garantie op powerbanks en draadloze opladers betreft 12 maanden.
 2. Cosmo Company is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Cosmo Company deze gebreken onmiddellijk schriftelijk, via email, te melden aan Cosmo Company. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Cosmo Company schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Artikelen waarvan het door ons aangehechte label is verwijderd, nemen we niet retour!
 4. Indien klachten van de afnemer door Cosmo Company gegrond worden bevonden, zal Cosmo Company naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Cosmo Company en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Cosmo Company) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Cosmo Company gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Cosmo Company voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Cosmo Company in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Cosmo Company en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de
  aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De Cosmo Company zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de klant.
 6. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Cosmo Company verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Cosmo Company bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
 7. Aan de leveringsplicht van Cosmo Company zal zijn voldaan zodra de door Cosmo Company geleverde goederen zijn verzonden. Alle goederen, uitsluitend die niet door de brievenbus passen, worden gratis per briefpost verzonden. Het risico van verzending ligt in deze bij de koper. We hebben evenwel een uitzondering gemaakt op deze algemene regel. Het komt bijna nooit voor dat een brief pakje zoek raakt. Meestal wordt de zending vertraagd door de post afgeleverd en deze termijn kan soms wel 14 dagen zijn. Indien het pakje niet door u wordt ontvangen dan hanteren wij een rust periode van 14 werkdagen. Indien na 14 werkdagen het pakje niet boven water is gekomen dan gaan wij u gratis het artikel nogmaals toezenden. Echter doen we dat dan niet naar het zelfde adres als bij de eerste keer. U dient dan dus een alternatief afleveradres op te geven ( in een andere straat of andere plaats, van bijvoorbeeld een vriend of familie).Deze uitzonderingsregel is uitsluitend van toepassing voor zendingen die binnen Nederland zijn verzonden. Voor alle export zendingen blijft het risico van verzending bij de koper. Ten alle tijden blijft de mogelijkheid bestaan om tegen bijbetaling van Euro 8,05 goederen ook via aangetekende post of pakketdienst te verzenden. Daarbij ontvangt de afnemer een zogenaamd Track en Trace nummer van de aangetekende zending en/of pakket. Het risico van verzending ligt dan in zijn geheel bij Cosmo Company. Indien u gebruik wenst te maken dat dient u direct na het ingeven van de bestelling via e-mail contact met ons op te nemen. ( via tabblad contact). Indien ook de 2 zending niet aankomt vervalt onze leveringsplicht.
 8. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept. Indien een zending zonder onze toestemming wordt geweigerd voor aflevering dan worden er minimaal Euro 25,= aan order-en administratiekosten in rekening gebracht.
 9. Pakje niet aangekomen? Indien uw pakje niet is aangekomen verzoeken wij schriftelijk contact met ons op te nemen ( via tabblad contact). Indien u (per ongeluk) een foutieve naam, adres, postcode of woonplaats bij de order ingave heeft ingevuld zijn wij niet verantwoordelijk voor een juiste aflevering. In het geval de verzending wordt geretourneerd zullen wij crediteren onder aftrek van Euro 25,00 aan order-en administratie kosten.

 Artikel 10 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels iDeal, PayPal, MisterCash en of overschrijving plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 2. Indien men kiest voor een betaling door middel van overschrijving hoort deze binnen de 2 werkdagen voldaan te worden, anders heeft Cosmo Company het recht om de bestelling te annuleren en het product niet meer opzij te houden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cosmo Company te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Cosmo Company behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Cosmo Company beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen gemeld worden via mail: info@mipowerbank.nl
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cosmo Company, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Cosmo Company ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 Artikel 12 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.